Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 
„LION 2019 Esport LEC“


I.    ORGANIZÁTOR, USPORIADATEĽ, TECHNICKÝ SPRÁVCA, SÚŤAŽ

1.    Spoločnosť MAKROFAKT, spol. s r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČ: 35726971, IČ DPH: SK2020228650, zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 15490/B (ďalej len "organizátor") organizuje pre usporiadateľa Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza, IČO: 31 568 211, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3614/R (ďalej len "usporiadateľ"), spotrebiteľskú súťaž "LION 2019 Esport LEC " (ďalej len "súťaž"), v termíne od 1. 7. 2019 00:00:00 hod. do 29. 7. 2019 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len "doba trvania súťaže"). Súťaž je súčasťou globálnej propagačnej akcie spoločnosti Cereal Partners Worldwide – Nestlé & General Mills Chemin du Viaduc, 1 – Case Postale – 1000 Lausanne 16 – Švajčiarsko, v mene ktorej na území Slovenskej republiky pôsobí Nestlé Slovensko, s.r.o. a ktorá je technickým správcom súťaže (ďalej len „technický správca“). 


a)    Pre mechaniku súťaže bola vyvinutá herná aplikácia na zvukové nahrávanie povzbudzovania súťažiacich pomocou zariadenia, ktoré má mikrofón (smartfón, počítač). Pre účasť v súťaži je potrebné internetové pripojenie.
b)    Súťaž začína dňa 1. 7. 2019 a končí dňa 29. 7. 2019. Výber výhercu výhry sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže. 


II.    ÚČASŤ V SÚŤAŽI

a)    Účasť v súťaži má dobrovoľný charakter.
b)    Súťažiaci, zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka na súťažnej stránke www.lionstyle.gg/sk, vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.
c)    Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba (ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci") s trvalým pobytom a doručovacou adresou v SR, ktorá v deň zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony. 
d)    Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, organizátora, technického správcu, osôb zúčastnených na organizovaní súťaže a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (alebo osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá. 


III.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka udeľuje spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 31 568 211, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3614/R, ako prevádzkovateľovi (ďalej len "prevádzkovateľ") súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaceho v rozsahu poskytnutých osobných údajov, a to meno, priezvisko, e-mailová adresa, unikátne prihlasovacie meno, v prípade výhercu výhry aj doručovacia adresa, dátum narodenia, kópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu (ďalej tiež len „údaje“) na účely tejto súťaže a to po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania,  resp. do doby odvolania súhlasu a súhlas s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je technický správca súťaže, spoločnosť Cereal Partners Worldwide – Nestlé & General Mills, Chemin du Viaduct 1, 1008 Prilly, Švajčiarsko a organizátor, spoločnosť MAKROFAKT, spol. s r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČ: 35726971, IČ DPH: SK2020228650, zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 15490/B. V prípade výhry sa samostatný súhlas so spracúvaním osobných údajov  bude v rovnakom rozsahu vyžadovať aj od účastníka, s ktorými sa výherca rozhodne výlet uskutočniť.

Údaje budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze sprostredkovateľa, ďalšieho sprostredkovateľa, resp. tretej osoby s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky údaje sú ukladané v digitálnej forme.

Viac pozri článok IX. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.


IV.     PODMIENKY SÚŤAŽE

1.    Súťaže sa môžu zúčastniť osoby, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

 • Na súťažnej stránke www.lionstyle.gg/sk nahrá súťažiaci povzbudzovanie svojho najobľúbenejšieho LEC hráča alebo tímu a to pomocou zariadenia, ktoré má mikrofón (smartfón, počítač). Pre účasť v súťaži je potrebné internetové pripojenie.

Registráciu uskutoční súťažiaci na súťažnej internetovej stránke www.lionstyle.gg/sk

2.    Súťažiaci počas registrácie:
a)    Zadá svoje meno
b)    Zadá svoje priezvisko
c)    Zadá svoju e-mailovú adresu
d)    Zadá svoje unikátne prihlasovacie meno 
e)    Zaznačením voliteľných polí (tzv. checkbox) umiestnených pod formulárom pre kontaktné údaje, vyhlasuje, že:

 • vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil,
 • súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov na účely tejto súťaže v súlade s bodom III. a IX. týchto pravidiel,
 • v prípade, že súťažiaci voliteľné polia nezaznačí (nesúhlasí s nimi), nemôže sa zúčastniť súťaže.

f)    Potvrdí dokončenie registrácie 


3.    Súťažiaci má právo zapojiť sa do súťaže len raz (rovnaké registračné meno, priezvisko, e-mailová adresa)

4.    Ak súťažiaci nesplní ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, nie je mu umožnené zúčastniť sa súťaže.

V.    VÝHRA 

Výhru získa maximálne 1 výherca, resp. súťažiaci, ktorý bol vyhodnotený ako výherca tejto súťaže (ďalej len "výherca"). 

 • Výhru v maximálnom počte 1 ks, predstavuje výlet do Atén pre 2 osoby, na finále majstrovstiev Európy v League of Legends, ktoré sa uskutoční dňa 08.09.2019
 • Výhra zahŕňa:
 • 2 lístky na LEC Summer Split Final, finále majstrovstiev Európy v League of Legends, ktoré sa uskutoční dňa 08.09.2019 

-    Spiatočnú letenku z Bratislavy alebo Viedne do Atén (pre 2 osoby: 2 dospelí - iná kombinácia nie je možná), ekonomy trieda 
-    1 noc v  hoteli, v dvojlôžkovej izbe, 
-    Obed (08.09.2019) a raňajky (09.09.2019), 
-    Transfer z letiska do hotela, z hotela na letisko.

 • Celková cena výhry bude výhercovi oznámená po skončení súťaže, po nákupe leteniek. 
 • Ostatné náklady spojené s výhrou si výherca hradí sám.
 • Podmienkou výhry je uplatniť si výlet v príslušnom termíne LEC Summer Split Final.
 • Účastníci výletu musia spĺňať podmienku, že dosiahli vek 18 rokov a majú spôsobilosť na právne úkony. 
 • Cestovné poistenie nie je súčasťou výhry. 
 • Všetky cestovné doklady si musí, v prípade potreby, zabezpečiť výherca sám. Náklady s tým spojené si hradí sám.
 • Akákoľvek ďalšia zmena, a to najmä účastníkov výletu, môže predstavovať dodatočné náklady, ktoré výherca hradí sám.
 • Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi, prostredníctvom e-mailovej adresy cerealie@makrofakt.sk, kópiu cestovného pasu alebo občianskeho preukazu kvôli overeniu platnosti dokladov a overeniu zaslaných osobných údajov.
 • Hlavná výhra podlieha dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. zákon o dani z príjmov v platnom znení a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať v súlade s týmto zákonom. Hlavná výhra tak isto podlieha odvodu do zdravotnej poisťovne v zmysle zákona č.580/2004 Z.z zákon o zdravotnom poistení v platnom znení.

(ďalej len „výhra“ alebo „výhra v súťaži“)

Súťažiaci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ ani organizátor týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ani organizátora, než sú plnenia uvedené v týchto pravidlách. Výhry sú výhercom priznávané na základe zásad uvedených v bode VI. týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený preniesť právo na prijatie výhry na tretiu osobu. Pre obdržanie výhry je nevyhnutné splniť formálne podmienky uvedené v bode VII. týchto pravidiel. 

VI.    URČENIE VÝHERCOV

Výherca v súťaži bude určený nasledujúcim spôsobom:

 • Priznanie výhry sa uskutoční v sídle organizátora najneskôr do 08.08.2019.
 • Po skončení doby trvania súťaže určí miestna porota jedného víťaza spomedzi nahrávok súťažiacich na súťažnej stránke www.lionstyle.gg/sk. Porota vyberie víťazov podľa vlastného uváženia a to na základe originálnosti jednotlivých nahrávok v povzbudzovaní v tzv. LION štýle (divoko a hlasno). Rozhodnutie poroty je konečné a nemožno proti nemu namietať.
 • Výherca bude kontaktovaný organizátorom e-mailom a to najneskôr do 08.08.2019
 • Do súťaže o výhru budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí nahrali súťažnú nahrávku a zároveň vyplnili kontaktné údaje na internetovej stránke www.lionstyle.gg/sk v súlade s bodom IV. týchto pravidiel. 
 • Po skončení výberu bude spísaný zápis o výbere výhercu.


VII.    INFORMOVANIE O VÝHRE A ODOVZDANIE VÝHRY

 • Výherca, ktorý získa nárok na výhru, sa to dozvie prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu do 08.08.2019. Potvrdzujúci e-mail bude obsahovať žiadosť o zaslanie údajov: meno, priezvisko, doručovacia adresa, mobilné telefónne číslo, dátum narodenia a to z e-mailovej adresy, ktorú výherca zadal počas registrácie.  Ďalej sa bude vyžadovať zaslanie údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, kópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu aj od účastníka, s ktorými sa výherca rozhodne uskutočniť výlet.
 • Zaslanie dokumentov a osobných údajov musí súťažiaci uskutočniť elektronicky najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania správy informujúcej o výhre, a to na adresu cerealie@makrofakt.sk.
 • Po overení organizátorom a potvrdení, že výherca spĺňa všetky podmienky pravidiel bude výherca kontaktovaný telefonicky na mobilné telefónne číslo, ktoré výherca poskytol spolu s ostatnými osobnými údajmi.
 • Nesplnenie podmienok, ktoré sú predmetom bodu IV. týchto pravidiel, prípadne odmietnutie výhry spôsobí, že výherca stráca právo na získanie výhry. V takom prípade bude kontaktovaný náhradník, a to podľa poradia.
 • Každý súťažiaci, ktorý splnil podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel, môže vyhrať výhru len raz. 
 • Organizátor a usporiadateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné problémy pri prijatí výhry výhercom, pokiaľ tieto problémy vznikajú z príčin na strane výhercu súťaže.


VIII.    INFORMOVANIE O VÝHERCOVI SÚŤAŽE

Výherca bude zverejnený na stránkach www.nestle.cz/sk/sutaze. Výherca bude zverejnený vo formáte Meno P., Mesto najneskôr do 14 pracovných dní od určenia výhercu porotou.


IX.         PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Registráciou do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že dobrovoľne: 

 • Vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.
 • Dáva výslovný súhlas prevádzkovateľovi (resp. sprostredkovateľovi, ďalšiemu sprostredkovateľovi a tretej strane) so spracúvaním osobných údajov  na účely tejto súťaže v rozsahu uvedenom nižšie.

PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.  
V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.
Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.
Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.
Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.
Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.
Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.
Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk.
Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk. Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.


X.     POSTUP PRI REKLAMÁCII

 • Všetky reklamácie týkajúce sa priebehu súťaže a/alebo nedoručenia výhry môžu byť zaslané písomne na adresu usporiadateľa: Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza. Reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko, adresu súťažiaceho, telefonický kontakt, dátum a miesto situácie, ktorej sa reklamácia týka, popis pochybenia v priebehu súťaže a obsah požiadavky súťažiaceho. V prípade akýchkoľvek námietok alebo tvrdení súťažiaceho má dôkazné bremeno súťažiaci.
 • Reklamáciu posudzuje usporiadateľ v termíne do 30 dní od dátumu prijatia reklamácie. Odpoveď bude zaslaná súťažiacemu na uvedenú adresu.
 • Všetky reklamácie týkajúce sa priebehu súťaže a/alebo nedoručenia výhry musia byť usporiadateľovi doručené najneskôr do dňa 31. 8. 2019.
 • Osobné údaje zadané pri predložení reklamácie budú spracúvané výlučne s cieľom uskutočnenia reklamačnej procedúry.


XI.     NÁROKY SÚŽAŽIACICH

 • Organizátor ani usporiadateľ týmto nie je voči súťažiacim nijako zaviazaný. Súťažiaci nemajú nárok na žiadne iné plnenia zo strany organizátora ani usporiadateľa, než tie ako sú uvedené v týchto pravidlách.
 • Výhra nie je právne vymáhateľná.


XII.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.lionstyle.gg/sk. Na Vaše otázky radi odpovieme na bezplatnej infolinke 0800 135 135 v pracovných dňoch 8.00-11.30 a 13.00-16.00, alebo na Facebook Cereálie Nestlé.
 • Organizátor a usporiadateľ súťaže si vyhradzujú právo bez náhrady zmeniť dobu trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celej doby jej trvania a to tak, že zmenu uverejnia na internetovej stránke www.lionstyle.gg/sk a www.nestle.sk.
 • Organizátor a usporiadateľ súťaže vyhlasujú, že všetky informácie týkajúce sa súťaže, ktoré sú zverejnené v reklamných materiáloch, majú výlučne informačný charakter.
 • E-mailová adresa, ktorú súťažiaci uvedie v rámci súťažnej registrácie je zo strany usporiadateľa považovaná za e-mailovú adresu súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý súťažiaci zapojiť iba s jednou konkrétnou e-mailovou adresou – ak usporiadateľ alebo organizátor zistí opak, bude takýto súťažiaci zo súťaže bez náhrady vylúčený.
 • Výhra nie je právne vymáhateľná. Neprevzatá výhra alebo výhra, ktorú nebolo možné v rámci súťaže prideliť, prepadá usporiadateľovi.
 • Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za to, keď účastník podá nesprávne, neúplné alebo nepravdivé osobné údaje alebo iné informácie, ktoré znemožnia  informovanie výhercu o výhre a/alebo doručenie výhry. V situácii popísanej v predchádzajúcej vete stráca výherca právo na výhru a výhra  prepadá usporiadateľovi. 
 • Usporiadateľ, resp. organizátor s jeho súhlasom, je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor so súhlasom usporiadateľa má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, že by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť.
 • Súťažiaci bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za škody, ktoré súťažiacemu vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži alebo v súvislosti s čerpaním výhry.
 • V prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí preukázateľné konanie súťažiaceho porušujúce tieto pravidlá, súhlasí súťažiaci nad rámec vyššie uvedeného základného súhlasu s tým, že usporiadateľ bude oprávnený uložiť vo svojej databáze samotnú e-mailovú adresu aplikovanú k porušeniu pravidiel, a bude oprávnený neumožniť použitie tejto e-mailovej adresy pre ďalšiu účasť v tejto a ďalších spotrebiteľských súťažiach toho istého usporiadateľa.
 • Pre všetky právne vzťahy vyplývajúce z týchto pravidiel je príslušná právna úprava Slovenskej republiky. Všetky spory vznikajúce pri výkone povinností spojených so súťažou budú predložené na riešenie príslušnému všeobecnému súdu.


V Bratislave dňa 17. 5. 2019