Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Regulamin konkursu „LION 2019 e-sport”
(dalej: „Regulamin”)


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „LION 2019 e-sport” (dalej: „Konkurs”) jest Wavemaker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2B bud. D, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000058177, NIP: 525-21-94-029, kapitał zakładowy: 816.000,00 PLN (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012733, NIP: 8790168725, kapitał zakładowy: 14.572.838,00 zł (dalej: „Zleceniodawca”).
 3. Konkurs trwa od 1 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. do godz. 23.59.
 4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony www.lionstyle.gg/pl (dalej: „Strona”).

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

§ 3. Przebieg Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na nagraniu przez Uczestnika bojowego i głośnego dopingującego okrzyku urządzeniem wyposażonym w  mikrofon i posiadającym dostęp do Internetu takim jak smartfon czy komputer  (dalej: „Praca Konkursowa”). Prace Konkursowe można zgłaszać na Konkurs w sposób wskazany w ust. 2 poniżej. Na Konkurs mogą być zgłoszone tylko Prace Konkursowe będące wynikiem osobistej twórczości Uczestnika. 
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać Prace Konkursowe wgrywając je na Stronie – poprzez skorzystanie z funkcjonalności Strony. 
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić na Konkurs tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku zgłoszenia przez jednego Uczestnika więcej niż jednej Pracy Konkursowej, pod uwagę będzie brana tylko Praca Konkursowa zgłoszona jako pierwsza.
 4. Zgłaszając Pracę Konkursową na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi 
  i Zleceniodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie Pracy Konkursowej na następujących zasadach:
  a.    pola eksploatacji: publikacja na Stronie,
  b.    okres: 5 lat,
  c.    terytorium: bez ograniczeń.
 5. Jeżeli w Pracy Konkursowej został utrwalony wizerunek Uczestnika (np. w pliku video), Uczestnik, na zasadach określonych w ust. 4 powyżej, udziela także Organizatorowi i Zleceniodawcy zgody na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na materiale wchodzącym w skład Pracy Konkursowej, w zakresie określonym w ust. 4 powyżej. 
 6. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). Na Pracach Konkursowych nie mogą także znaleźć się znaki towarowe innych produktów spożywczych.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody

 1. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli Organizatora i Zleceniodawcy (dalej: „Komisja”).
 2. 1 (słownie: jeden) Uczestnik, który zgłosił na Konkurs najlepszą – w ocenie Komisji – Pracę Konkursową, otrzyma nagrodę główną w postaci wycieczki dla dwóch osób na finał „League of Legends European Championship”, który będzie miał miejsce w Atenach, w dniu 8 września 2019. Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w Załączniku do Regulaminu. Warunkiem realizacji nagrody jest posiadanie przez Zwycięzcę oraz osobę towarzyszącą ważnego dokumentu tożsamości uprawniającego do wstępu na pokład samolotu (dowód osobisty lub paszport). 
 3. Kolejnych 20 (słownie: dwudziestu) Uczestników, którzy zgłosili na Konkurs kolejne najlepsze – w ocenie Komisji – Prace Konkursowe, otrzyma nagrody II stopnia w postaci dwóch opakowań płatków: 1x LION 250g o wartości 4.66 złotych sztuka oraz 1x LION WILDCRUSH 350g o wartości 8,23 złotych sztuka.
 4. Zwycięzcy otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 11,11% wartości nagrody, która nie zostanie wydana Zwycięzcy i zostanie przekazana do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Zwycięzca, po zakończeniu Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości email na adres podany przy rejestracji do konkursu, do dnia 8 sierpnia 2019 r.
 6. Zwycięzca powinien w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej podać numer telefonu, pod którym Organizator będzie mógł skontaktować się ze Zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody oraz potwierdzić przyjęcie nagrody (w szczególności posiadanie dokumentu, o którym mowa w ust. 2). W przypadku niezachowania tego obowiązku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może przyznać ją Uczestnikowi, który zgłosił na Konkurs kolejną najlepszą Pracę Konkursową, po pracy konkursowej Zwycięzcy.
 7. Z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej, na następujących polach eksploatacji:
  a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c.    w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony w pkt b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 8. Jeżeli na Pracy Konkursowej został utrwalony wizerunek Zwycięzcy lub innej osoby, Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w zakresie określonym w ust. 6 powyżej.
 9. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.

§ 5. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Zwycięzcy i osoby towarzyszącej podczas wycieczki, stanowiącej nagrodę w Konkursie, są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 p. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i wydania nagrody. 
 3. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca. Zleceniodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi.
 4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe:
  Uczestnicy:
  a)    adres email,
  b)    imię,
  c)    nazwisko,
  d)    data urodzenia
  e)    nick
  Zwycięzcy oraz osoby towarzyszące:
  f)    imię,
  g)    nazwisko,
  h)    PESEL,
  i)    numer telefonu,
  j)    adres
 5. Dane osobowe Uczestników, Zwycięzcy i osoby towarzyszącej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagrody i po jej wydaniu oraz upływie okresu przedawnienia roszczeń zostaną usunięte.
 6. Współadministratorem danych jest CPW S.A. z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly. CPW S.A. może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.
 7. Zwycięzca i osoba towarzysząca mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia/ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na email: administrator.danych@cppl.nestle.com lub pisemnie na adres: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe Uczestników nie będą profilowane.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać pisemnie na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym na adres podany w reklamacji.
 3. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.


Załącznik – opis nagrody głównej


Nagrodą w Konkursie jest wycieczka dla dwóch osób na finał „League of Legends European Championship”, który będzie miał miejsce w Atenach, w dniu 8 września 2019, obejmująca:

 • przelot tam i z powrotem,
 • 2 noce w hotelu Civitel Olympic, Leof. Kifisias 2, Marousi 151 25, Grèce lub w hotelu o podobnym standardzie
 • transfer z lotniska i na lotnisko,
 • wyżywienie: śniadanie i lunch w dniu 08.09.2019, śniadanie w dniu 09.09.2019
 • dwa bilety na „League of Legends European Championship”.
 • Ubezpieczenie podróżne

Minimalna wartość nagrody głównej wynosi 4413,60 zł oraz dodatkowo kwota 490,35 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od nagrody.

Maksymalna wartość nagrody głównej wynosi 8613,60 zł oraz dodatkowa kwota 956,97 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku od nagrody.

Ostateczna wartość nagrody głównej zależy od kosztów przelotu.